Paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka

1 Sąvokos

 • 1.1 HOLT - UAB " Holt Media" (įmonės kodas 305696148, adresas Švepelių g. 3, LT-94103 Klaipėda, Lietuva).
 • 1.2 Duomenų bazė - HOLT duomenų bazė www.holt.lt, kurioje yra pirkimai / kainų užklausos, pasiūlymai ir informacija įvairių tipų įmonėms.
 • 1.3 Vartotojas - Juridinis asmuo, kuris sutiko su paslaugų teikimo sąlygomis ir jų tvarka, užsiregistravo duomenų bazėje ir sukūrė vartotojo abonimentą.
 • 1.4 Vartotojo duomenys - visi su Vartotoju susiję duomenys, kuriuos Vartotojas įvedė į duomenų bazę, įskaitant duomenis, įrašytus registracijos formoje. Pasiūlymo įrašus arba užklausas ir kitus duomenis apie vartotoją, tvarko HOLT.
 • 1.5 Paslaugų teikimo sąlygos - dabartinės HOLT naudojimo sąlygos registruotų Vartotojų duomenų bazėje.
 • 1.6 Duomenų gavėjas - juridinis asmuo, kuris naudojasi duomenų baze, įskaitant teikėjų pasirinkimą sau ar savo klientams, arba kitomis paslaugomis, kurias teikia HOLT per portalą. HOLT suteikia arba leidžia pasiekti Vartotojo duomenis pagal tam skirtas sąlygas šiam tikslui.
 • 1.7 Šalys - HOLT ir Vartotojas.
 • 1.8 Paslaugos - visos HOLT paslaugos, aprašytos www.holt.lt.
 • 1.9 Prieigos duomenys - Vartotojo vardas ir slaptažodis, kurį pasirinko Vartotojas registracijos metu kaip Vartotojas arba vėliau Vartotojui pakeitus duomenų bazėje.
 • 1.10 Portalas - HOLT sukuria aplinką teikiamoms paslaugoms, susijusioms su pirkimų ir paslaugų teikimu www.holt.lt.

2 VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • 2.1 Užpildęs registracijos formą ir sutikę su Sąlygomis, Vartotojas turi prieigą prie duomenų bazės per prieigos duomenis, kad galėtų naudotis paslaugomis.
 • 2.2 Vartotojas įsipareigoja laikyti prieigos duomenis konfidencialius ir jų neatskleisti bet kuriam kitam asmeniui. Vartotojas yra visiškai atsakingas už prieigos duomenų naudojimą.
 • 2.4 Vartotojas privalo įvesti tik teisingus ir tikslius Vartotojo duomenis į duomenų bazę.
 • 2.5 Visos teisės į duomenų bazę priklauso HOLT. Vartotojas neįgyja jokių teisių į duomenų bazę ar jos dalis, naudojantis duomenų baze ir paslaugomis. Vartotojas gali naudoti duomenų bazėje esančią informaciją sąžiningam tikslui, užmezgant ryšį naudojantis kontaktiniais duomenimis, pateiktuose kainų pasiūlymuose. Vartotojas neturi teisės daryti duomenų bazės ar jos dalių išrašus ar kopijas, ar kitaip naudoti duomenų bazę, arba sugadinti ar trukdyti naudoti duomenų bazę. Vartotojas neįgyja autorių teisių į programinę įrangą, kurios reikia bet kokiu būdu tvarkyti Duomenų bazę (įskaitant naudojimąsi paslauga).
 • 2.6 Vartotojas turi teisę papildyti, taisyti ir pakeisti Vartotojo duomenis įrašytus į duomenų bazę ir nuspręsti dėl jų prieinamumo duomenų gavėjams (keisti Vartotojo duomenų būseną, t. y. padaryti juos aktyviais, pasyviais arba blokuoti juos).

Norėdami ištrinti Vartotojo abonementą, Vartotojas turi išsiųsti prašymą šiuo klausimu el. paštu info@holt.lt. HOLT ištrins Vartotojo abonementą per 3 darbo dienas nuo gauto Vartotojo prašymo.

3 HOLT TEISĖS IR PAREIGOS

 • 3.1 Vartotojas, sutikdamas su Sąlygomis, sutinka HOLT tinklalapyje www.holt.lt dėl slapukų naudojimo individualizuojant paslauga ir prisidėti teikiant Vartotojui geresnę paslaugą.
 • 3.2 HOLT leidžia Vartotojui naudotis paslaugomis, kaip nurodyta Taisyklėse ir sutarties sąlygose nuo Vartotojo registracijos portale.
 • 3.3 Vartotojas tvarko Vartotojo duomenis remdamasis Taisyklėmis ir sutarties sąlygomis, sudarytomis tarp Vartotojo ir HOLT įvykdyti jose numatyta apimtimi. Tam tikrų Vartotojo duomenų tvarkymas pagal teikiamas paslaugas, taip pat, vykdoma siekiant įvykdyti įsipareigojimus pagal HOLT, pavyzdžiui, tiek, kiek tai numato apskaitos įstatymas.
 • 3.4 HOLT pažymi, kad Vartotojo duomenų pateikimas yra prievolė, kylantis iš Taisyklių ir Sutarties sąlygų, jų nepatenkinus arba paprašius nutraukti ar apribojus jų tvarkymą, HOLT gali nebeteikti paslaugų Vartotojui pagal Sąlygas. Tuo atveju, jei Vartotojas pateikia tokią pretenziją dėl savo Vartotojo duomenų tvarkymo, HOLT turi teisę nutraukti paslaugų teikimą Vartotojui ir ištrinti Vartotojo paskyra kartu su visais susijusiais jo duomenimis. Tokiu atveju Vartotojas, taip pat, gali prašyti ištrinti savo paskyrą ir visą susijusią informaciją iš HOLT.
 • 3.5 HOLT apdoroja (įskaitant renka, saugo, taupo, organizuoja, platina, jungia, naudoja, ištrina, suteikia galimybę naudotis gavėjais ir kt.) Vartotojo duomenys, kuriuos Vartotojas pateikia registruodamasis portale įeina į duomenų bazę, skirta paslaugų teikimo Vartotojo tikslais, taip pat tada, kai to reikia įstatyminiams HOLT įsipareigojimams įvykdyti arba teisėtiems HOLT interesams apginti.
 • 3.6 HOLT neperduos Vartotojo duomenų trečiosioms šalims, išskyrus:
 • 3.6.1 duomenų gavėjams, kad įvykdytų su jais sudarytas Sutartis arba užtikrintų jų veikimą.
 • 3.6.2 trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kuriuos HOLT naudoja teikiant paslaugas užtikrindamas paslaugų teikimą Vartotojui.
 • 3.7 nurodyti asmenys 3.6 punkte yra įgalioti Vartotojo duomenų tvarkytojai.
 • 3.8 Jei HOLT turi pagrindo manyti, kad Vartotojo duomenys buvo įvesti į duomenų bazę neteisingai ar klaidingai, HOLT turi teisę ištrinti įvestus duomenis iš duomenų bazės.
 • 3.9 HOLT nėra duomenų teikėjo įgaliotas atstovas ar atstovas pasiūlymų / skelbimų / užklausų dalyvis, todėl HOLT neatsako už bet kokią žalą, kuri gali būti padaryta Vartotojui ieškant darbo per portalą teikiant kainos pasiūlymus arba toliau bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis susijusiomis su portalu. Vartotojas pradeda ikisutartines derybas su trečiosiomis šalimis susijusias su portalu ir savarankiškai sudaro susitarimus / sutartis su HOLT, o HOLT neatsako už pažadus, susitarimus ar sutarties sąlygas, kurias pateikia duomenų gavėjas / trečiosios šalys susijusios su portalu.
 • 3.10 „HOLT“ negarantuoja Vartotojui kliento / partnerio / rangovo radimo per portalą.
 • 3.11 HOLT neatsako už neteisėtą Vartotojo duomenų naudojimą, taip pat už tokių duomenų konfidencialumą, jei tai turi užtikrinti duomenų gavėjas.
 • 3.12 HOLT turi teisę pranešti Vartotojui apie paslaugas, galimybes ir naujienas savo ir savo partnerių el. paštu įvestu registruojantis portale.
 • 3.13 HOLT turi teisę elektroniniu paštu pranešti Vartotojui apie naujus pasiūlymus ir pirkimus.
 • 3.14 HOLT turi teisę patalpinti duomenų bazę, įskaitant joje esančius Vartotojo duomenis užsienyje esančiame serveryje. Tokiu atveju HOLT išlieka duomenų valdytoju.
 • 3.15 HOLT saugo Vartotojo duomenis visą paslaugų teikimo laikotarpį ir tol, kol Vartotojo paskyra nebus ištrinta pagal 2.6 punktą. 2.6.
 • 3.16 Be 3.15 punkto nuostatų, HOLT pasilieka teisę saugoti Vartotojo duomenis tam tikrą laiką po Vartotojo abonemento uždarymo, kuris yra pateisinamas siekiant apsaugoti teises, kylančias iš HOLT paslaugų teikimo Sąlygų ir tvarkos, kitų tiesiogiai taikomų įstatymų, dėl pretenzijų galiojimo pabaigos betkokiems reikalavimams.
 • 3.17 HOLT turi teisę keisti duomenų bazės procedūrų struktūrą ir meniu neįspėjęs Vartotojo.
 • 3.18 HOLT turi teisę pakeisti platformos kainą ispėjus apie tai prieš 1 mėnesį laiko.
 • 3.19 HOLT turi teisę vienašališkai pakeisti Sąlygas iki pranešti apie pakeitimus ir paskelbti naujas sąlygas www.holt.lt likus 5 dienoms iki pakeitimų įsigaliojimo. Pokyčiai nebus taikyti atgaline data Vartotojo užsakytoms paslaugoms, kurias Vartotojas užsisakė iki jų įsigaliojimo.

4 SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 • 4.1 HOLT turi teisę nepranešęs Vartotojui apie paslaugų teikimą vienašališkai nutraukti, negražindamas Vartotojui už paslaugas sumokėto mokesčio, jei Vartotojas pažeidė Sąlygas ir nepašalino pažeidimo per 10 darbo dienų atitinkamo įspėjimo išsiuntimo HOLT el. paštu.
 • 4.2 Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tolesnio paslaugų naudojimo, pranešdamas apie tai HOLT el. paštu. Tokiu atveju Vartotojas neturės teisės reikalauti grąžinti už užsakytas paslaugas sumokėtą mokestį.
 • 4.3 Vartotojas atsako už bet kokią žalą, padarytą HOLT pažeidus taisykles ir sutarties sąlygas.
 • 4.4 HOLT neatsako už duomenų bazėje įrašytos informacijos tikslumą ar turinį arba už bet kokią žalą, kurią Vartotojas patiria duomenų bazėje esančia informacija.

5 ABONENTAI IR MOKĖJIMAI

 • 5.1 HOLT turi du skirtingus prenumeratos planus. Visą išsamią informaciją galite rasti čia
 • 5.2 HOLT planuose yra 3 skirtingi prenumeratos laikotarpiai (1 mėnuo, 3 mėnesiai ir 1 metai.)
 • 5.3 Jums bus iš anksto automatiškai išrašyta sąskaita naudojant kredito kortelę, kurią pateikėte kitam atsiskaitymo laikotarpiui, jei turite aktyvų prenumeratos planą.

6 GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS IR ATŠAUKIMAI

 • 6.1 „HOLT“ negrąžina pinigų
 • 6.2 Galite bet kada atšaukti savo prenumeratą mano paskyros „Atsiskaitymo“ srityje sumažindami savo planą. Norint atšaukti, papildomi mokesčiai nebus taikomi. Jūsų prenumerata išliks aktyvi iki anksčiau sumokėto laikotarpio pabaigos.

7 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • 7.1 Jei Taisyklėse ir sąlygose numatyta pranešti apie HOLT el. paštu, Vartotojas tokius pranešimus siunčia adresu info@holt.lt.
 • 7.2 Jei taisyklėse ir nuostatose numatyta pranešti apie HOLT telefonu, Vartotojas tokius pranešimus perduoda numeriu +370 64567232
Šalys stengiasi išspręsti visus ginčus ir nesutarimus, kylančius dėl derybų. Jei nepavyksta susitarti, ginčas sprendžiami Klaipėdos apygardos teismo, Lietuvos teismo rūmuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.